Naše doporučení

Desatero při výběru projektu

1. ŠETŘIT SE NEVYPLÁCÍ

Šetřit na projektu se téměř vždy nevyplácí. Kvalitně zpracovaný projekt, jehož cena se pohybuje v řádech desítek tisíc korun, může ušetřit při vlastní stavbě statisíce.

2. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Když už jste se rozhodli šetřit, nechte si zpracovat u renomovaného architekta alespoň kvalitní architektonickou studii. Nedostatky technického řešení dalších stupňů dokumentace lze většinou napravit, byť za cenu mnohdy nemalých nákladů. Se špatně navrženou dispozicí většinou nelze už nic dělat.

3. KVALITA

Při výběru projektanta nebo architekta by neměla být rozhodujícím kriteriem cena za projekt, ale kvalita projektanta nebo architekta.

4. REFERENCE

Při výběru projektanta nebo architekta si zjistěte, zda byli předešlí zákazníci s firmou spokojeni a to buď vašimi osobními kontakty, nebo využijte databáze firem prověřených zákazníky- Databáze dobrých firem.

5. DODÁNÍ NA KLÍČ

Po projektantovi nebo architektovi požadujte dodání projektu na klíč, tj. včetně zajištění všech povolení nezbytných k realizaci díla. Část ceny za projekt (minimálně 10%-15%) smluvně zadržujte do doby vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.

6. PRECIZNOST A ÚPLNOST

V případě, že projekt zároveň slouží jako podklad pro nabídku dodavatele stavby, tzn., že definuje předmět díla ve smlouvě s dodavatelem stavby (příloha smlouvy o dílo s dodavatelem stavby), je nutné, aby dokumentace byla zpracována precizně a úplně. Co v projektu nebude specifikováno nebo bude specifikováno nedostatečně, bude s velkou pravděpodobností znamenat požadavek stavební firmy na navýšení ceny. Je proto nutné přenést na projektanta zodpovědnost za tuto preciznost a úplnost. (např. smluvním ujednáním o tom, že v případě prokazatelných opomenutí a pochybení některých skutečností na straně projektu budou finanční dopady těchto opomenutí a pochybení přeneseny na projektanta).

7. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Neuzavírejte smlouvu na dodání projektu s projektantem nebo architektem, kteří nejsou pojištěni z titulu odpovědnosti za škody způsobené výkonem jejich činnosti. Před podpisem smlouvy si nechte předložit platnou pojistnou smlouvu.

8. VŠE RADĚJI PŘEDEM

Nechte si do projektu zapracovat co nejvíce svých požadavků a připomínek. Změny projektu řešené na stavbě jsou vždy problematické.

9. PRAVIDELNÉ KONZULTACE

Vyžádejte si pravidelné konzultace s projektantem nebo architektem v průběhu prací na projektu. Dohodnuté závěry, připomínky a požadavky vždy potvrďte písemnou formou.

10. AUTORSKÝ DOZOR

Smluvně vyžadujte po projektantovi nebo architektovi osobní účast na stavbě během výstavby (autorský dozor).