Služby

Informace ke stavebnímu povolení nebo jen ohlášení

Bez ohlášení

Budete-li na stavbě provádět udržovací práce, nepotřebujete žádné povolení a nemusíte nic hlásit stavebnímu úřadu. Do udržovacích prací patří různé nátěry, opravy omítek, výměny podlah, výměny střešní krytiny.

Ohlášení stavebnímu úřadu

Ohlášení je potřeba, pokud se staví rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, také musí stát v zastavěném území a neprovádí se nová infrastruktura.
Ohlášení zní jednoduše, ale přesto je potřeba předložit řadu dokumentů. Tyto informace si je možné zajistit na příslušném stavebním úřadě, kde jsou tyto informace dostupné a jaké dokumenty budou úředníci vyžadovat.

Dále je nutné zajistit:

Odborný stavební dozor investora.
Předložit projektovou dokumentaci stejného rozsahu jako ke stavebnímu povolení.
Předložit všechny související dokumenty a podklady, které si místní stavební úřad vyžádá.
V rámci ohlášení neprobíhá stavební řízení.
Po dokončení realizace není třeba kolaudace objektu a stačí jen oznámení stavebnímu úřadu.
Lhůta na vyřízení činí 40 dnů.

Přílohy k ohlášení

doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí
plná moc pokud jestliže za Vás vyřizuje ohlášení zástupce
seznam a adresy vlastníků sousedních staveb
doklad o o informování vlastníků sousedních pozemků a staveb
u staveb prováděných svépomocí je třeba písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude řídit provádění stavby
doklad o kvalifikaci osoby, která bude provádět stavební dozor
projektová dokumentace v jednom vyhotovení
územně plánovací informace, uzemní souhlas pouze u určitých druhů staveb
závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány hájí, stavbou dotčeny (památkový úřad)
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na které se stavba bude napojovat viz. seznam ve formuláři E4 (např. vlastníci sítí, elektrické, vodovodní…).

Stavební povolení

Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení, dále se jedná o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí. Dále je třeba absolvovat územní řízení a územní rozhodnutí. Domy, na které je třeba stavebního povolení, již musí stavět stavební firma s příslušnými stavebními oprávněními.

Dále je nutné zajistit:

Projektovou dokumentaci stejného rozsahu jako k ohlášení.
Průkaz energetické náročnosti objektu.
Zahájení správního řízení.

V rámci kolaudačního řízení není třeba řešit více než jen oznámení stavebnímu úřadu.
Poplatek ve výši 5.000,- Kč
Lhůta na vyřízení činí 60 dnů.

Přílohy ke stavebnímu povolení

doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí
plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce
projektová dokumentace ve 3 zhotoveních
plán kontrolních prohlídek stavby - harmonogram důležitých fází stavby
informace o splnění podmínek dotčených orgánů
doklady o jednání s účastníky řízení - než podáte žádost o stavební povolení, získejte prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají. Souhlas sousedů nám usnadní stavební řízení.
územní rozhodnutí či územní souhlas, pouze pokud je to nutné
závazná stanoviska dotčených orgánů - určí Vám stavební úřad
stanoviska vlastníků sítí a komunikací, na které se stavba bude napojovat

Kdy je třeba mít stavební povolení?

Uvádíme pár příkladů, kdy budeme potřebovat stavební povolení:

Půdní vestavba

Pokud chceme upravit podkroví ve starším domě na obytné místnosti, určitě budeme muset podat ohlášení ve změně užívání stavby. V případě, že nehodláte zasahovat do nosné konstrukce, a nijak výrazně neovlivníte vzhled domu, bude stačit jen ohlášení. V okamžiku, kdy zasahuji do nosných částí krovu, či měním vzhled střechy, už bude třeba stavebního povolení.

Úpravy komínu a stavba krbu

Pro dům, který podléhá svojí velikostí ohlášení, nám bude postačovat ohlášení. V případě, že se jedná o větší dům, budeme potřebovat stavební povolení.

Zateplení a fasáda

V případě zateplování také provádíme novou fasádu, pokud použiji stejný odstín barvy jako, původní není třeba ani ohlášení. V případě větších domů, složitějších fasád a použití jiných odstínů barvy budeme muset mít stavební povolení.

Rekonstrukce a oprava domu

Záleží jak velkého rozsahu oprava či rekonstrukce domu je, pokud budete zasahovat do nosné konstrukce a měnit podkroví a tím podmínky pro požární bezpečnost, výměra domu přesáhne 150 m2, určitě budete stavební povolení potřebovat. U domu, kde výměra splňuje podmínky ohlášení, bude postačovat ohlášení.

Oprava či výměna střechy

Pokud jen měníte střešní krytinu za novou, která vypadá jako původní, není třeba o nic žádat. Pokud však budete měnit či opravovat krov u domů, které jsou větší plochy než podmínky ohlášení, budete muset žádat o stavební povolení.

Měníte jen okna

V případě, že necháte vyrobit nová okna, která budou vzhledově stejná jako ta původní, není třeba nic ohlašovat. Jestliže se nová okna liší od původních, čeká vás ohlášení.

Bydlení ze stodoly

Přidáte okna, přivedete inženýrské sítě, uděláte příčky. Budete potřebovat stavební povolení a územní rozhodnutí, budete muset rovněž podat oznámení o změně užívání stavby.

Nástavba a přístavba domu

Pokud výsledná stavba bude větší než zmiňovaných 150 m2 a vyšší než dvě nadzemní podlaží, je třeba stavební povolení. Pokud menší, bude postačovat jen ohlášení.

Rekonstrukce domu

V případě, že vlastníme či koupíme starší dům a rozhodneme se pro kompletní rekonstrukci, představující výměnu oken, zateplení fasády, výměnu střechy, síťové rozvody a posuny některých příček.

Pokud dům překračuje rozměry pro ohlášení, je třeba žádat o stavební povolení.

Ke všem všem novostavbám a revitalizacím budov zpracovává společnost S-PRIME ateliér VESELÝ pro své zákazníky podklady v podobě projektové dokumentace, průkazů energetické náročnosti a zajišťuje komplexní vyřízení všech technických i administrativních požadavků ze strany stavebního úřadu za klienty v plné moci zastoupení.